Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Qorting.nl

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op https://qorting.nl. Lees deze Voorwaarden. Ga je niet akkoord met de voorwaarden, stop dan onmiddellijk gebruik te maken van deze website.

1. Definities

1.1 “Qorting.nl” is de handelsnaam van en betekent, voor de toepassing van deze Voorwaarden, Webizx E-solutions, een bedrijf geregistreerd in Nederland;
1.2 “Gebruiker” betekent elke persoon die de website bezoekt of gebruikt.

3. Gebruik van de website

3.1 In het geval dat Qorting.nl, naar eigen goeddunken, van mening is dat je illegaal en/of ongeoorloofd gebruik maakt van de website, en/of gebruik van de website in strijd is met deze voorwaarden, behoudt Qorting.nl zich het recht voor om enige actie die zij nodig acht, waaronder het zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen van het gebruik van de website en, in het geval van onrechtmatig gebruik, het aanspannen van juridische procedures.
3.2 Qorting.nl kunnen de website op elk moment en om welke reden dan ook opschorten, inclusief maar niet beperkt tot reparaties, gepland onderhoud of upgrades, en zijn niet aansprakelijk jegens voor een dergelijke opschorting.
3.3 Qorting.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de website of om een ​​aspect of functie van de website stop te zetten zonder kennisgeving aan de gebruikers.
3.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. Dergelijke gebruikers mogen de website of enig deel daarvan niet gebruiken in verband met een commerciële onderneming, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze voorwaarden of onder andere voorwaarden die schriftelijk door Qorting.nl zijn overeengekomen.
3.5 Je mag de website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige server, computer of database die met de website is verbonden. Je mag geen handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot, “schrapen”, “crawlen” of “spinnen” van pagina’s op de website.

4. Gebruikersregistratie en nieuwsbrieven

4.1 Om je aan te melden voor de nieuwsbrief van de website, moet je jouw e-mailadres registreren.
4.2 Je kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door jouw e-mailadres in te voeren in een van de invulvelden op de website. Door jouw e-mailadres op te geven, ga je ermee akkoord om regelmatig nieuwsbrief-e-mails van Qorting.nl te ontvangen
4.3 Je kunt je afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door te klikken op de link ‘Afmelden’ in elk van onze nieuwsbrieven.

5. Termijn en beëindiging

5.1 Deze voorwaarden blijven volledig van kracht zolang je gebruikmaakt van de website. 
5.2 Qorting.nl kunnen, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Voorwaarden met je beëindigen en de toegang tot de website ontzeggen.
5.3 In het geval van beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, mag je niet proberen de website te gebruiken.
5.4 Secties 3 tot en met 9 blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, en zijn geldig en afdwingbaar tegen u.

6. Qorting.nl Intellectueel eigendom

6.1 Behalve met betrekking tot links naar websites van derden en niet-exclusieve kortingscodes, bezit Qorting.nl een licentie om alle rechten, titels en belangen in en op de website te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarop. Deze voorwaarden mogen niet worden opgevat om de titel of het eigendom van de website of de daarin opgenomen gegevens aan een gebruiker over te dragen. Alle rechten op en op de website die niet uitdrukkelijk aan Gebruikers zijn verleend, zijn voorbehouden aan Qorting.nl.
6.2 Het is je uitdrukkelijk verboden om:
6.2.1 het reproduceren, kopiëren, bewerken, verzenden, uploaden of opnemen in enig ander materiaal van de website; en
6.2.2 het verwijderen, wijzigen, wijzigen of gebruiken van geregistreerde of niet-geregistreerde merken/logo’s die eigendom zijn van Qorting.nl, en alles doen dat kan worden gezien als oneerlijk voordeel trekken uit de reputatie en goodwill van Qorting.nl of kan worden beschouwd als een inbreuk op een van de intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van en/of in licentie zijn gegeven aan Qorting.nl, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qorting.nl.

7. Garanties en verplichtingen

7.1 Qorting.nl biedt gebruikers gratis toegang tot de website en, behoudens 7.1, is Qorting.nl niet aansprakelijk in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voor enig verlies, letsel of schade van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door gebruik van de website of de informatie die daarin wordt verstrekt, of door een storing, vertraging, onderbreking of anderszins van de levering van de website of de informatie die daarin wordt verstrekt, of door het niet nakomen van een van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden door Qorting.nl.
7.2 In aanvulling op 7.1 worden Qorting.nl door derden aan Qorting.nl verstrekt en Qorting.nl garandeert niet dat de codes geldig zijn. Je wordt geadviseerd om te controleren of er kortingen zijn toegepast voordat je een aankoop doet.
7.3 De door Qorting.nl op de website verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen advies. Daarom mag er niet op worden vertrouwd om te helpen bij het nemen of nalaten van een beslissing, of om te helpen bij het nemen van een beslissing.
7.4 Waar de website of een van de gebruiker zijn meningen, adviezen en aanbevelingen bevat, worden deze meningen, meningen, adviezen en aanbevelingen niet onderschreven door Qorting.nl en, behoudens 7.1, is Qorting.nl niet aansprakelijk vanwege de nauwkeurigheid, lasterlijke aard, volledigheid, actualiteit of anderszins van dergelijke opvattingen, meningen, adviezen en aanbevelingen.
7.5 Het materiaal op de website wordt geleverd “zoals het is”, zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. We garanderen niet dat de website, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen of dat de website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot de website is tijdelijk toegestaan. We kunnen de website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens je als de website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.
7.6 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, sluit Qorting.nl uitdrukkelijk alle verklaringen, garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden in verband met de website of andere websites van derden, en de daarin verstrekte informatie uit.
7.7 Links naar websites en bedrijven van derden kunnen op de website verschijnen. Dergelijke websites van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Qorting.nl en Qorting.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, geschiktheid, betrouwbaarheid of inhoud van dergelijke websites van derden en onderschrijft niet noodzakelijk de standpunten die erin worden uitgedrukt. Qorting.nl is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.
7.8 websites van derden kunnen informatie die zij verzamelen anders verzamelen en behandelen, dus Qorting.nl raad je aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden voor elke website die je bezoekt, zorgvuldig te lezen en te bekijken.

8. Gegevensbescherming en privacyverklaring

8.1 Qorting.nl zet zich in voor de bescherming van (i) de privacy van gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid van de informatie die aan haar wordt verstrekt door Gebruikers die de website gebruiken. Qorting.nl heeft echter geen controle over het gebruik door derden van informatie die op de website verschijnt.
8.2 Qorting.nl behoudt zich het recht voor om informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de website. Raadpleeg onze privacyverklaring voor informatie over hoe gegevens worden gebruikt. Door de website te bezoeken en te gebruiken, stem je in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Qorting.nl in overeenstemming met onze Privacyverklaring en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens actueel, volledig en nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden.

9. Algemeen

9.1 Je mag een kopie van deze Voorwaarden afdrukken en bewaren, die de volledige overeenkomst tussen jou en Qorting.nl vormen en alle andere communicatie of advertenties met betrekking tot de website vervangen.
9.2 Deze Voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Qorting.nl. Qorting.nl kunnen deze voorwaarden te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving wijzigen of wijzigen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, want door de website te blijven gebruiken na een dergelijke wijziging, word je geacht elke wijziging van deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
9.3 Deze Voorwaarden en hun uitvoering worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
9.4 Je dient zich te houden aan alle lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op gebruik van de website in welk land je zich ook bevindt, inclusief maar niet beperkt tot consumentenrecht, exportwetten en -regelgeving.
9.5 Als een bepaling van deze Voorwaarden nietig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal de rest van deze Voorwaarden geldig en afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. In een dergelijk geval komen de partijen overeen hun uiterste best te doen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de doeleinden bereikt die zijn bedoeld onder de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.
9.6 Het nalaten door een partij bij deze Voorwaarden om op enig moment een voorwaarde of voorwaarde onder deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van die partij om daarna elke voorwaarde en voorwaarde van deze Voorwaarden af ​​te dwingen.
9.7 Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de redelijke controle van een dergelijke partij, op voorwaarde dat de niet-presterende partij redelijke inspanningen levert om dergelijke oorzaken van niet-nakoming te vermijden of weg te nemen en de uitvoering hiervan met redelijke spoed voortzet wanneer dergelijke oorzaken worden weggenomen.
9.8 Niets in deze Voorwaarden geeft, direct of indirect, een derde enig afdwingbaar voordeel of enig recht op actie tegen Qorting.nl en dergelijke derden hebben niet het recht om enige voorwaarde van deze Voorwaarden af ​​te dwingen tegen Qorting.nl.
9.9 Als je van mening bent dat materiaal op de website aanstootgevend, aanstootgevend of mogelijk lasterlijk is, neem dan contact op met Qorting.nl via onze contactpagina met volledige details over de aard van een klacht en het materiaal waarop de klacht betrekking heeft. Dan verwijderen wij dit binnen 24u.